Үндсэн товъёог

Эрчимжүүлсэн курс (Crash Course): Биологи ба Экологи

Суръя

Энэ нэгжийн тухай

Биохими, мейозис, экологи гээд биологийн бүхий л сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн хөгжилтэй, сонирхолтой хичээлүүдээ үзээрэй.
Biology is brought to you with support from the Amgen Foundation