Уншиж байна

Биологийн товч удиртгал

Биологи нь амьд биеийн үндсэн шинж, бүтцийн түвшин, эс ба хөгжлийн биологи, түүхэн хувьсах хөгжил, хүний үүслийн талаар судалдаг шинжлэх ухаан юм. Хүний үйл ажиллагааны биологийн зүй тогтол, хөгжлийн биологийн үндэс, түүхэн хувьсах хөгжлийн зүй тогтол, шимэгч судлалын биологийн үндсийг танин мэдэх мэдлэг олгох нь биологийн хичээлийн зорилго юм.
Суралцаж эхэлье: Биологийн товч удиртгал

Биологийн товч удиртгал

Биологи нь амьд биеийн үндсэн шинж, бүтцийн түвшин, эс ба хөгжлийн биологи, түүхэн хувьсах хөгжил, хүний үүслийн талаар судалдаг шинжлэх ухаан юм. Хүний үйл ажиллагааны биологийн зүй тогтол, хөгжлийн биологийн үндэс, түүхэн хувьсах хөгжлийн зүй тогтол, шимэгч судлалын биологийн үндсийг танин мэдэх мэдлэг олгох нь биологийн хичээлийн зорилго юм.
Суралцаж эхэлье: Биологийн товч удиртгал

Биологийн шинжлэх ухааныг эхлэн суралцагсдад

Биологийн шинжлэх ухаан нь хими, физик, математикийн шинжлэх ухааныг өөртөө агуулсан цогц судлагдахуун юм.
Суралцаж эхэлье: Биологийн шинжлэх ухааныг эхлэн суралцагсдад