Шинжлэх ухаан

Биологи

5530 гүйцэтгэсэн

Бидний амьдрал гайхалтай зүйлсээр дүүрэн байдаг. Биологи нь өчүүхэн жижиг атомаас эс хүртэл, нэг хүнээс экосистем хүртэл, генээс бүтэц хүртэл амьд организмыг судалдаг шинжлэх ухаан юм.

Эрүүл мэнд ба анагаах ухаан

8180 гүйцэтгэсэн

The medical world can be a confusing place. Patients, their families, and even students entering health fields might feel overwhelmed by the large vocabularies and complicated explanations. We hope to make understanding the medical world a bit easier. Look around! These videos do not provide medical advice and are for informational purposes only. The videos are not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Always seek the advice of a qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay seeking it because of something you have read or seen in any Khan Academy video.
Биологийн товч удиртгал
Биологи нь амьд биеийн үндсэн шинж, бүтцийн түвшин, эс ба хөгжлийн биологи, түүхэн хувьсах хөгжил, хүний үүслийн талаар судалдаг шинжлэх ухаан юм. Хүний үйл ажиллагааны биологийн зүй тогтол, хөгжлийн биологийн үндэс, түүхэн хувьсах хөгжлийн зүй тогтол, шимэгч судлалын биологийн үндсийг танин мэдэх мэдлэг олгох нь биологийн хичээлийн зорилго юм.
Суралцаж эхэлье
Биологийн товч удиртгал
Биологи нь амьд биеийн үндсэн шинж, бүтцийн түвшин, эс ба хөгжлийн биологи, түүхэн хувьсах хөгжил, хүний үүслийн талаар судалдаг шинжлэх ухаан юм. Хүний үйл ажиллагааны биологийн зүй тогтол, хөгжлийн биологийн үндэс, түүхэн хувьсах хөгжлийн зүй тогтол, шимэгч судлалын биологийн үндсийг танин мэдэх мэдлэг олгох нь биологийн хичээлийн зорилго юм.
Суралцаж эхэлье
Физикий товч удиртгал
Физик нь биднийг хүрээлэн байгаа бодит ертөнцийн үндсэн хуулиудыг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Бид эхлээд хөдөлгөөний тухай үзнэ. Дараа нь хүч, моментум энерги гээд өөр олон ойлголтуудыг мөн өөр олон төрлийн физик нөхцөл байдлуудыг судлан таних болно. Физикийн хичээлийг сайн сурахын тулд та алгебрийн сайн суурь мэдлэгээс гадна тригонометрийн үндсийг судалсан байх шаардлагатай. Context | Edit Context
Суралцаж эхэлье
Физикий товч удиртгал
Физик нь биднийг хүрээлэн байгаа бодит ертөнцийн үндсэн хуулиудыг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Бид эхлээд хөдөлгөөний тухай үзнэ. Дараа нь хүч, моментум энерги гээд өөр олон ойлголтуудыг мөн өөр олон төрлийн физик нөхцөл байдлуудыг судлан таних болно. Физикийн хичээлийг сайн сурахын тулд та алгебрийн сайн суурь мэдлэгээс гадна тригонометрийн үндсийг судалсан байх шаардлагатай. Context | Edit Context
Суралцаж эхэлье
Химийн шинжлэх ухааны удиртгал
We will be covering the material in a first year introductory high school or college general chemistry course. This may be your first time taking chemistry, but chances are you know a lot of chemistry already from observing the world around you. We will learn how to explain phenomena by thinking in terms of the atoms that make up all matter, and how atoms interact. Basically, learning chemistry is like having telescopic vision!
Суралцаж эхэлье
Химийн шинжлэх ухааны удиртгал
We will be covering the material in a first year introductory high school or college general chemistry course. This may be your first time taking chemistry, but chances are you know a lot of chemistry already from observing the world around you. We will learn how to explain phenomena by thinking in terms of the atoms that make up all matter, and how atoms interact. Basically, learning chemistry is like having telescopic vision!
Суралцаж эхэлье