Үндсэн товъёог

Шинжлэх ухаан

Биологи

Бидний амьдрал гайхалтай зүйлсээр дүүрэн байдаг. Биологи нь өчүүхэн жижиг атомаас эс хүртэл, нэг хүнээс экосистем хүртэл, генээс бүтэц хүртэл амьд организмыг судалдаг шинжлэх ухаан юм.

Эрүүл мэнд ба анагаах ухаан

The medical world can be a confusing place. Patients, their families, and even students entering health fields might feel overwhelmed by the large vocabularies and complicated explanations. We hope to make understanding the medical world a bit easier. Look around! These videos do not provide medical advice and are for informational purposes only. The videos are not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Always seek the advice of a qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay seeking it because of something you have read or seen in any Khan Academy video.

Биологийн товч удиртгал

Биологи нь амьд биеийн үндсэн шинж, бүтцийн түвшин, эс ба хөгжлийн биологи, түүхэн хувьсах хөгжил, хүний үүслийн талаар судалдаг шинжлэх ухаан юм. Хүний үйл ажиллагааны биологийн зүй тогтол, хөгжлийн биологийн үндэс, түүхэн хувьсах хөгжлийн зүй тогтол, шимэгч судлалын биологийн үндсийг танин мэдэх мэдлэг олгох нь биологийн хичээлийн зорилго юм.
Суралцаж эхэлье

Биологийн товч удиртгал

Биологи нь амьд биеийн үндсэн шинж, бүтцийн түвшин, эс ба хөгжлийн биологи, түүхэн хувьсах хөгжил, хүний үүслийн талаар судалдаг шинжлэх ухаан юм. Хүний үйл ажиллагааны биологийн зүй тогтол, хөгжлийн биологийн үндэс, түүхэн хувьсах хөгжлийн зүй тогтол, шимэгч судлалын биологийн үндсийг танин мэдэх мэдлэг олгох нь биологийн хичээлийн зорилго юм.
Суралцаж эхэлье