Үндсэн товъёог
Цаг: 0:00Нийт үргэлжлэх хугацаа:4:37

Проценттой өгүүлбэртэй бодлого: 100 нь 80-н хэдэн процент вэ?