Үндсэн товъёог

Зэрэгт, язгуур болон шинжлэх ухааны тэмдэглэгээ

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Зэрэгт, язгуур болон шинжлэх ухааны тэмдэглэгээ with these 17 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Understanding and solving exponents, radicals, and scientific notation without algebra.