Үндсэн товъёог

Зэрэгт, язгуур болон шинжлэх ухааны тэмдэглэгээ

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Зэрэгт, язгуур болон шинжлэх ухааны тэмдэглэгээ-н талаарх таны ойлголтыг дараах 17 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Understanding and solving exponents, radicals, and scientific notation without algebra.