Үндсэн товъёог
Нэг хувьсагчтай илэрхийллийг үнэлэх дасгал болох жишээ, дадлага бодлого, тайлбарууд!