Үндсэн товъёог
"4x = 20" эсвэл "y/3 = 7" хэлбэрийн тэгшитгэл бодож сурцгаая.