Үндсэн товъёог
"x + 3 = 9" or "y  - 5 = 8" хэлбэрийн тэгшитгэл бодож сурцгаая.