Үндсэн товъёог
2х+7 илэрхийлэлд х хувьсагчийн утга өөрчлөгдөх боломжтой. Хувьсагч ихсэж эсвэл буурахад илэрхийллийн утга яах вэ?