Үндсэн товъёог

Тэнцэтгэл, тэнцэтгэл биш

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Тэнцэтгэл, тэнцэтгэл биш with these 28 questions.

Энэ нэгжийн тухай

In this topic, we will look at 1- and 2-step equations, as well as expressions and inequalities.