Үндсэн товъёог

Unit: Аравтын бутархай

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Аравтын бутархай with these 13 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Аравтын бутархайн ерөнхий ойлголттой болж тоймлох, тооцоолох болон хөрвүүлэх үйлдлүүдийг хийж сурна.