Үндсэн товъёог
Үржих үйлдлийн коммутатив, ассоциатив, тэнцэх чанаруудыг нээцгээе.