Үндсэн товъёог
Цаг: 0:00Нийт үргэлжлэх хугацаа:2:34

Босоо өнцгүүдийн хувьд тэгшитгэл бичих