Үндсэн товъёог

Unit: Тэнцүү чанар

Test your understanding of Тэнцүү чанар with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Хоёр дүрс тэнцүү байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ, дүрсүүд тэнцүү эсэхийг яаж тодорхойлох вэ? Энэ хичээлээр геометрийн баталгаа, теоромуудад тэнцүүг хэрхэг ашигладаг тухай үзнэ.