Үндсэн товъёог

3 дугаар анги

Суралцахуйн зорилго хайж байна уу? 3 дугаар анги сурацахуйн зорилгыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэх бол Энд дарна уу.

Гарааны цэг
Хоёр, гурван оронтой тоог нэмэх аргууд

1000 доторх тоонуудыг нэмэх аргад суралцах.
Суралцаж эхэлье