Үндсэн товъёог

3 дугаар анги

Сууриас эхлэх
Хоёр, гурван оронтой тоог нэмэх аргууд-с эхлэн үндсийг сурах
Эхэлцгээе

Гарааны цэг
Хоёр, гурван оронтой тоог нэмэх аргууд

1000 доторх тоонуудыг нэмэх аргад суралцах.
Суралцаж эхэлье