Үндсэн товъёог
Нэмэх үйлдлийн коммутатив, ассоциатив, тэнцэх чанаруудыг нээцгээе.