Үндсэн товъёог

Статистик ба магадлал

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Статистик ба магадлал-н талаарх таны ойлголтыг дараах 10 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Магадлал болон статистикийн энэхүү удиртгал хэсэгт магадлалын загвар, түүврийн огторгуй, нийлмэл үзэгдэл, санамсаргүй түүвэр зэрэг олон зүйлийн талаар танилцуулна.