Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Эерэг болон сөрөг хоёр энгийн бутархайг үржих

Бодлого

14×(79)
  • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
  • бүхэл тоо 6 гм
  • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/5
  • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/4
  • холимог тоо, жишээ нь 1 3/4
  • an exact decimal, like 0.75
  • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi