Үндсэн товъёог

Сөрөг тоонууд: Нийлбэр ба ялгавар

Сөрөг тоонууд: Нийлбэр ба ялгавар-н талаарх таны ойлголтыг дараах 18 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Сөрөг тоонуудыг нэмэх ба хасах, тоон шулуун дээрх хоёр тооны хоорондох зайг олоход абсолют утга хэрхэн хэрэглэгдэх талаар судалцгаая.