4 дүгээр анги

Гарааны цэг

Олон оронтой тоог нэмэх үйлдэл
Олон оронтой тоог хялбар бодож сураарай.
Суралцаж эхэлье