Үндсэн товъёог

4 дүгээр анги

Суралцахуйн зорилго хайж байна уу? 4 дүгээр анги сурацахуйн зорилгыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэх бол Энд дарна уу.

Гарааны цэг
Олон оронтой тоог нэмэх үйлдэл

Олон оронтой тоог хялбар бодож сураарай.
Суралцаж эхэлье