5 дугаар анги

Энгийн бутархай

700 гүйцэтгэсэн

Энгийн болон холимог бутархайг нэмэх, хасах, үржих, хуваахыг сурна.

Гарааны цэг

Энгийн болон аравтын бутархайг жиших нь
1:2 = 0.5, 3:4 = 0.75, 2:5 = 0.4 зэрэг хуваах үйлдлийг ойлгох нь
Суралцаж эхэлье