Үндсэн товъёог

5 дугаар анги

Сууриас эхлэх
Энгийн болон аравтын бутархайг жиших нь-с эхлэн үндсийг сурах
Эхэлцгээе

Гарааны цэг
Энгийн болон аравтын бутархайг жиших нь

1:2 = 0.5, 3:4 = 0.75, 2:5 = 0.4 зэрэг хуваах үйлдлийг ойлгох нь
Суралцаж эхэлье