5-р анги

Та 5-р анги багцын хичээлүүдийг илүү гүнзгийрүүлж судалмаар байна уу?
Бидний санал болгож буй хичээлүүд нь таны мэдлэгийг бататгаж, хичээлүүдийн агуулга хоорондын уялдаа холбоог илүү гүнзгий ойлгосноор суралцахуйгаа өөрөө удирдаж, шаталсан сургалтын аргаар дараагийн сэдэв хичээлүүдэд чиглүүлэхэд тусална.
Бүртгүүлье

Энгийн бутархай

Энгийн болон холимог бутархайг нэмэх, хасах, үржих, хуваахыг сурна.

Гарааны цэг

Энгийн болон аравтын бутархайг жиших нь
1:2 = 0.5, 3:4 = 0.75, 2:5 = 0.4 зэрэг хуваах үйлдлийг ойлгох нь
Суралцаж эхэлье