Үндсэн товъёог

Тэгшитгэлийн систем

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Тэгшитгэлийн систем-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Нэгээс олон тэгшитгэлийг зэрэг бодохыг "тэгшитгэлийн систем" гэнэ. Эдгээр хичээлүүдэд тэгшитгэлийн системийг хэрхэн бодохыг заана.