Үндсэн товъёог

Нэг хувьсагчтай тэгшитгэл бодох

Суръя
Хоёр талдаа хувьсагч агуулсан тэгшитгэл бодох ньEquations with variables on both sides: 20-7x=6x-6Equation with variables on both sides: fractionsEquation with the variable in the denominator
Суръя
Хаалттай илэрхийлэлMulti-step equations review
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Тэгшитгэлийг бодох аргуудWorked example: number of solutions to equationsCreating an equation with no solutionsCreating an equation with infinitely many solutions
Суръя
Sums of consecutive integersSum of integers challenge
Дадлага ажил
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Нэг хувьсагчтай тэгшитгэл бодох with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

4x + 5 = 6x -7 гэх мэт олон алхамтай, илүү нарийн төвөгтэй тэгшитгэлүүдийг хэрхэн бодох талаар авч үзнэ.