Үндсэн товъёог

Шугаман тэгшитгэл ба шугаман функц

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Шугаман тэгшитгэл ба шугаман функц-н талаарх таны ойлголтыг дараах 25 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Шугаман тэгшитгэл ба шугаман функцтэй танилцана.