Үндсэн товъёог

Unit: Пифагорын теором

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Пифагорын теором with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Пифагорын теорем нь тэгш өнцөгт гурвалжны талуудын хоорондын хамаарлыг харуулдаг. Эрт үеийн хүмүүс ч энэ хамаарлыг мэддэг байсан. Энэ сэдэвт бид Пифагорын теоремыг хэрхэн хэрэглэдэг талаар үзэж баталгааг бас хийх болно.