Үндсэн товъёог

Хувиргалт, тэнцүү, төсөө

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Хувиргалт, тэнцүү, төсөө with these 20 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Геометрийн хувиргалтын талаар судлан эдгээрийг "төсөөтэй" болон "конгруэнт" дүрсүүдийн утгыг ойлгоход хэрэхн хэрэглэхийг судлацгаая.