Координатын хавтгай дээрх дөрвөн өнцөгтийн бодлогууд

Координатын хавтгай дээрх дөрвөн өнцөгт оролцсон таван бодлогыг бодоорой.

Problem 1: Find coordinates of missing vertex

The coordinates of three of the vertices of rectangle ABCDABCD are A(2,1),B(5,1),A(2, 1), B(5, 1), and C(5,6)C(5, 6).
What are the coordinates of point DD?
(\large(
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 66 гм
 • an exact decimal, like 0.750.75
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/53/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/47/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/41\ 3/4
,
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 66 гм
 • an exact decimal, like 0.750.75
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/53/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/47/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/41\ 3/4
)\large)

Problem 2: Area of parallelogram on coordinate plane

Find the area of the parallelogram plotted below.
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 66 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/53/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/47/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/41\ 3/4
 • an exact decimal, like 0.750.75
 • a multiple of pi, like 12 pi12\ \text{pi} or 2/3 pi2/3\ \text{pi}
units2^2

Problem 3: Dimensions of rectangle from coordinates

Rectangle ABCDABCD is graphed in the coordinate plane. The following are the vertices of the rectangle: A(7,1),B(5,1),A(7, 1), B(5, 1), C(5,6)C(5, 6), and D(7,6)D(7, 6).
Given these coordinates, what is the length of side ADAD of this rectangle?
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 66 гм
 • an exact decimal, like 0.750.75
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/53/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/47/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/41\ 3/4
units

Problem 4: Coordinates of rectangle

Sort the following expressions from least to greatest based on the coordinates of the rectangle below.
 • zz
 • xx
 • yy

Bonus problem: Parallelogram on the coordinate plane

You are graphing quadrilateral ABCDABCD in the coordinate plane. The length of segment ABAB is the same as the length of segment DCDC, and both segments are horizontal. The following are three vertices of the quadrilateral: A(1,1)A(1,1), C(4.5,4)C(4.5,4), and D(1.5,4)D(-1.5,4). All you know about point BB is that it is in the first quadrant.
What are the coordinates of point BB?
((
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 66 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/53/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/47/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/41\ 3/4
 • an exact decimal, like 0.750.75
 • a multiple of pi, like 12 pi12\ \text{pi} or 2/3 pi2/3\ \text{pi}
,,
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 66 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/53/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/47/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/41\ 3/4
 • an exact decimal, like 0.750.75
 • a multiple of pi, like 12 pi12\ \text{pi} or 2/3 pi2/3\ \text{pi}
))