Цаг: 0:00Нийт үргэлжлэх хугацаа:1:14

Аравтын бутархайг энгийн бутархайгаар хувирган бич: 0.36