Үндсэн товъёог

Энгийн бутархайг аравтын бутархай руу хөрвүүлэх