Үндсэн товъёог

Аравтын бутархайг энгийн бутархайд бичих