Үндсэн товъёог

Equations and geometry

Equations and geometry-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

See how algebra can be useful when solving geometrical problems.