Үндсэн товъёог

Unit: Алгебрийн илэрхийлэл

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Алгебрийн илэрхийлэл with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

The core idea in algebra is using letters to represent relationships between numbers without specifying what those numbers are!