Үндсэн товъёог

Алгебрын үндэс

Суралцахуйн зорилго хайж байна уу? Алгебрын үндэс сурацахуйн зорилгыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэх бол Энд дарна уу.

Гарааны цэг
Сөрөг тоо

Understanding and operating with negative numbers is key in algebra. This tutorial will make sure that you have the basics down!
Суралцаж эхэлье