Бодлого

Which of the following does NOT describe the Anglican Church?
Дараах сонголтуудаас нэгийг нь сонгоорой.