Дэлхийн түүх

Гарааны цэг

Хүний үүсэл ба хүний нийгмийн үүсэл
The origin of humans and early human societies, a tutorial in Technological and environmental transformations (to c. 600 BCE), the first period in the AP World History course.
Суралцаж эхэлье