Үндсэн товъёог
Вилсон хоёр дахь сонгуулиа "Тэр биднийг дайнаас ангид байлгадаг" гэсэн уриатай хийв. Гэсэн хэдий ч энэ уриа үнэн байдлаа удаан хадгалж чадаагүй юм.