Бодлого

How many vertices are in the graph below?
  • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
  • бүхэл тоо 6 гм
  • an exact decimal, like 0, point, 75
  • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3, slash, 5
  • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7, slash, 4
  • холимог тоо, жишээ нь 1, space, 3, slash, 4
Do 6 problems