Үндсэн товъёог
Дортмонд коллежийн профессор Том Кормен, Девин Балкком нарын компьютерийн шижлэх ухаан, алгоритмын хичээлүүдийг үзээрэй. Энэ бүлэг хичээлийг үзсэнээр алгоритм ашиглан хайлт хийх, ангилах болон графикийн онол зэргийн тухай дэлгэрэнгүй мэдлэгтэй болно.

Алгоритм гэдэг нь тодорхой нэг төлвөөс зорилгодоо хүрэх хүртлэх арга зам, алхмуудын дараалал юм. Бид өдөр тутмын амьдралдаа байнга л алгоритм зохиож түүнийгээ хэрэгжүүлж байдаг. Энэ бүлэг хичээлээр алгоритмын тухай дэлгэрэнгүй үзээрэй.

Learn how to use asymptotic analysis to describe the efficiency of an algorithm, and how to use asymptotic notation (Big O, Big-Theta, and Big-Omega) to more precisely describe the efficiency.

Learn merge sort, a more efficient sorting algorithm that relies heavily on the power of recursion to repeatedly sort and merge sub-arrays.

Learn quick sort, another efficient sorting algorithm that uses recursion to more quickly sort an array of values.

Learn how to describe graphs, with their edges, vertices, and weights, and see different ways to store graph data, with edge lists, adjacency matrices, and adjacency lists.

Learn how to traverse a graph using breadth-first-search to find a particular node or to make sure you've visited all the nodes, traversing one layer at a time.

Алгоритмын хичээлд сонирхолтой хүүхэд, залуус цаашид гүнзгийрүүлэн юуг судлах вэ?