Компьютерийн шинжлэх ухаан

Start from the basics
Learn the basics, starting with Алгоритм хичээлийн удиртгал
Let's go

Гарааны цэг

Алгоритм хичээлийн удиртгал
Алгоритм гэдэг нь тодорхой нэг төлвөөс зорилгодоо хүрэх хүртлэх арга зам, алхмуудын дараалал юм. Бид өдөр тутмын амьдралдаа байнга л алгоритм зохиож түүнийгээ хэрэгжүүлж байдаг. Энэ бүлэг хичээлээр алгоритмын тухай дэлгэрэнгүй үзээрэй.
Суралцаж эхэлье